Birleşmiş Milletler Antibiyotik Direncine İlişkin Siyasi Bildirgesi

BarnaBi

Global Mod
Global Mod
Siyasi deklarasyon, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine ve antimikrobiyal dirençle mücadele için ulusal eylem planları, stratejiler ve girişimler oluşturmaya odaklanıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Antimikrobiyal Dirençle Mücadele Küresel Eylem Planı’nı temel alarak, sektörler arası “Tek Sağlık” yaklaşımını takip etmekte ve yalnızca insan ve veteriner hekimliğini değil aynı zamanda tarımı da dikkate almaktadır.

Deklarasyon, küresel topluluğun ülkeleri ulusal stratejilerini geliştirme, izleme sistemleri kurma ve eğitim, ileri eğitim ve öğretimi güçlendirme konusunda desteklediğini bir kez daha teyit ediyor. Soruna ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik tedbirlerin yanı sıra yeni antibiyotik, teşhis, aşı ve alternatif teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi yaygınlaştırılmalıdır.

Almanya, Alman Antibiyotik Direnç Stratejisi DART2020 ile şimdiden iyi bir örnek oluşturuyor ve gelecek yıl G20 başkanlığı kapsamında antibiyotik direncine karşı mücadeleyi daha da ilerletecek.

Küresel olarak, ülkelerin yalnızca %25’inin şu anda antimikrobiyal dirençle mücadele için ulusal stratejileri var, ülkelerin yalnızca %50’sinde sürveyans sistemleri var ve ülkelerin %40’ından azında halihazırda enfeksiyon önleme ve antimikrobiyal direnç kontrol programları var.